Cenník lekárskych výkonov na základe zákona č. 577/2004 Z. z.

 

Lekárske prehliadky a posudky na osobné účely
Na držanie a nosenie zbraní, vydanie zbrojného pasu30,- €
Na vedenie motorového vozidla20,- €
Pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.10,- €
Pred brigádou5,- €
Na štúdium (SOU, SŠ, VŠ)5,- €
Vystavenie zdravotného preukazu na prácu v potravinárstve10,- €
Lekársky výkon pre zamestnávateľa na posudzovanie spôsobilosti na prácu 1. a 2. kategórie
Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby25,- €
Vstupná/periodická/výstupná/mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania25,- €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta25,- €
PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov (napr. SBS služby)25,- €
Odber biologického materiálu na účely PP ( + pripočítať cenu vyšetrenia z laboratória)4,- €
EKG na účely PP v súvislosti s výkonom povolania6,- €
Lekársky výkon na žiadosť pacienta
Komplexné vyšetrenie (pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.)20,- €
EKG vyšetrenie s popisom10,- €
Odber biologického materiálu (krv, moč, výtery) + cena vyšetrenia z laboratória10,- €
Výplach uší5,- €
Orientačné audiometrické vyšetrenie5,- €
Laboratórne prístrojové vyšetrenie CRP (ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí)5,- €
Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár tejto ambulancie15,- €
Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť5,- €
Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test)10,- €
Vyšetrenie ciev dolných končatín ABI – samoplatca10,- €
Vyšetrenie prítomnosti Antigénu SARS-CoV-2 (Ag test COVID-19)10,- €
Kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta50,- €
Komplexné predoperačné vyšetrenie na žiadosť pacienta nad rámec úhrady ZP (vrátane EKG a ceny odberov a vyšetrení v laboratóriu)120,- €
Administratívne výkony
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely20,- €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie5,- €
Zmena údajov v Doklade o spôsobilosti vodiča (napr. priezvisko, okuliare, šošovky, naslúchací aparát atď, nevyžaduje si vyšetrenie ale doklad o zmene)5,- €
Odpis z ePN1,- €
Vystavenie posudku/vyjadrenia pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana)20,- €
Výkony pre komerčné poisťovne
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20,- €
Bodové ohodnotenie úrazu20,- €
Cenník platný od 20.11.2023