Cenník lekárskych výkonov na základe zákona č. 577/2004 Z. z.

Lekárske prehliadky a posudky na osobné účely
Na držanie a nosenie zbraní, vydanie zbrojného pasu25,- €
Na vedenie motorového vozidla20,- €
Pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.10,- €
Pred brigádou5,- €
Na štúdium (SOU, SŠ, VŠ)5,- €
Vystavenie zdravotného preukazu na prácu v potravinárstve10,- €
Lekársky výkon pre zamestnávateľa na posudzovanie spôsobilosti na prácu 1. a 2. kategórie
Preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby15,- €
Vstupná/periodická/výstupná/mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania15,- €
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta15,- €
PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov (napr. SBS služby)15,- €
Odber biologického materiálu na účely PP ( + pripočítať cenu vyšetrenia z laboratória)2,- €
EKG na účely PP v súvislosti s výkonom povolania6,- €
Lekársky výkon na žiadosť pacienta
Komplexné vyšetrenie (pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod.)10,- €
EKG vyšetrenie s popisom7,- €
Odber biologického materiálu (krv, moč, výtery) + cena vyšetrenia z laboratória5,- €
Laboratórne prístrojové vyšetrenie CRP (ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí)5,- €
Podanie infúzie, ktorú neindikoval všeobecný lekár tejto ambulancie5,- €
Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na vlastnú žiadosť2,- €
Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test)10,- €
Vyšetrenie ciev dolných končatín ABI – samoplatca5,- €
Kompletné vyšetrenie nekapitovaného pacienta20,- €
Administratívne výkony
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely10,- €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie2,- €
Potvrdenie o trvaní dočasnej práceneschopnosti prvých 10 dní trvania PN2,- €
Vystavenie PN pre EÚ5,- €
Vystavenie posudku/vyjadrenia pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie (na žiadosť občana)20,- €
Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (zákon č. 448/2008 Z. z.)10,- €
Výkony pre komerčné poisťovne
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20,- €
Bodové ohodnotenie úrazu20,- €
Cenník platný od 01.07.2019